Ne Mutlu Türküm Diyene !!
DİĞER MENÜLERİMİZ
 
BA?KAN MUSTAFA ERDEM

ÖZGEÇM??
Ba?kan?n Mesaj?
 
HABER& DUYURULAR
GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
LİNKLER
     WEB SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ...

 GRUBUMUZUN YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİLECEĞİ GENEL KURULU
Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu
D U Y U R U
SAYIN ÜYEMİZ,
GRUBUMUZUN YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİLECEĞİ GENEL KURULU 28 KASIM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00'DA ASMO'DA YAPILACAKTIR. ÇOGUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TOPLANTI 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00'DA ASMO'DA ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN YAPILACAKTIR. KATILIMINIZI BEKLERİZ.

GÜNDEM
- AÇILIŞ
- DİVANIN OLUŞTURULMASI
- BAŞKANIN KONUŞMASI
- YÜRÜTME KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE DEĞERLENDIRILMESI
- YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SECİMİ
- KAPANIŞ

[DEVAMI]
Her ?ey Çok Güzel Olacak
Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu
Antalya Mali Mü?avirler Odas? 23. Ola?an Seçimli Genel Kurulunda Ça?da? Grup olarak al?nan 6-1 lik sonuçla odam?z? yönetmeye devam ediyoruz.
Genel Kurula ve seçimlere gösterdi?iniz ilgi ve kat?l?m için herkese ayr? ayr? te?ekkür ederiz.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Mü?aviler Odas? Organlar?na ve TÜRMOB Delegelerine Ni?p Temsil Sistemine Göre Seçilenlere ?li?kin Geçici Tutanak
[DEVAMI]
6 N?SAN 2019 CUMARTES? GÜNÜ YAPILAN ÖN SEÇ?M SONUCU
Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu
GRUBUMUZUN YEN? DÖNEM TEMS?LC?LER?N? BEL?RLEMEK ?Ç?N 6 N?SAN 2019 CUMARTES? GÜNÜ YAPILAN ÖN SEÇ?M SONUCU
A?A?IDAK? G?B?D?R:

YÖNET?M KURULU
1- E.TAYFUN ÇAVDAR
2- MUSTAFA ?NCE
3- SAC?TT?N HANCIO?LU
4- NECAT? ?ENY???T
5- YASEM?N BARLAS
6- ZÜLKÜF DEM?R
7- KEMAL Y???T

DENETLEME KURULU
1- TAMER KÖRO?LU
2- K O N T E N J A N
3- YASEM?N KORKMAZ

D?S?PL?N KURULU
1- MELAHAT ÜNLÜ
2- K O N T E N J A N
3- U?UR BOLAT
4- ?LHAM? U?UR SEV?ML?
5- MUSA BAYAR

SIRADA ODA SEÇ?MLER? VAR. GRUP OLARAK HEP B?RL?KTE ODA SEÇ?MLER?NE ODAKLANIP, BÜTÜN KURULLARDA EN FAZLA ADAYLA TEMS?L ED?LMEM?Z ?Ç?N ÇALI?MALIYIZ.
ADAY OLAN ARKADA?LARIMIZI KUTLUYOR, AYNI PERFORMANSI ODA SEÇ?M?NDE DE GÖSTERMELER?N? BEKL?YORUZ.

[DEVAMI]
DUYURU
DE?ERL? GRUP ÜYEM?Z; GRUBUMUZU YEN? DÖNEMDE KURULLARDA TEMS?L EDECEK KURUL ÜYELER?N?N BEL?RLENECE?? ÖN SEÇ?ML? GRUP TOPLANTISI 06 N?SAN 2019 CUMARTES? GÜNÜ SAAT 14:00'TE ASMO TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. KATILIMINIZI BEKLER?Z.

GÜNDEM
*Aç?l??
*Divan?n olu?turulmas?
*Ba?kan?n aç?l?? konu?mas?
*Adaylar?n ba?vurusu/tan?t?lmas?
*Seçim/Say?m
*Kapan??

Grup Tüzü?ü
Madde 9
........... kurullar?n adaylar? (Oda Seçimli Genel Kurulundan) en geç 15 gün önce belirlenir.
.....
Madde 10
.....
g) Ön seçimlerde oy kullanabilmek için; en az üç ay önce gruba üye olmak ?artt?r.

[DEVAMI]
D U Y U R U
GRUBUMUZUN 6 N?SAN 2019 CUMARTES? GÜNÜ YAPILACAK OLAN KURULLAR ÖNSEÇ?ML? GRUP TOPLANTISINDA, ODA KURULLARINA ADAY OLMAYI DÜ?ÜNEN ARKADA?LARIMIZ GRUP YÜRÜTME KURULUNA BA?VURAB?L?R.
[DEVAMI]
GRUBUMUZU ODA SEÇ?MLER?NDE TEMS?L EDECEK BA?KAN ADAYI EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR
SAYIN ÜYEM?Z:
GRUBUMUZU ODA SEÇ?MLER?NDE TEMS?L EDECEK BA?KAN ADAYI EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR OLMU?TUR.
BUNDAN SONRAK? HEDEF?M?Z HEP B?RL?KTE ODA SEÇ?MLER?D?R.
EN ?Y? ?EK?LDE TEMS?L , HEP B?RL?KTE ÜRET?M VE YÖNET?M , MESLEKTA?LARIN SES? OLMAK ?Ç?N Y?NE YEN?DEN ÇA?DA? GRUP.
[DEVAMI]
GRUBUMUZUN YEN? DÖNEM BA?KAN ADAYININ BEL?RLENECE?? GRUP GENEL KURULU
Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu

"Olumsuz hava ?artlar? nedeniyle ertelenen
Ön Seçimli Genel Kurulumuz 09.02.2019 Cumartesi günü ayn? yer/saat ve gündemle toplanacakt?r. Kat?l?m?n?z? bekleriz."


DE?ERL? ÜYEM?Z; GRUBUMUZUN YEN? DÖNEM BA?KAN ADAYININ BEL?RLENECE?? GRUP GENEL KURULU 25 OCAK 2019 CUMA SAAT 14:00'TE ASMO TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. YETERL? ÇO?UNLUK SA?LANAMAZSA 9 ?UBAT 2019 CUMARTES? SAAT14:00'TE Y?NE ASMO TOPLANTI SALONUNDA ÇO?UNLUK ARANMAKSIZIN YAPILACAKTIR. KATILIMINIZI BEKLERIZ.

 

Gündem
*Aç?l??
*Divan?n olu?turulmas?
*Ba?kan?n aç?l?? konu?mas?
*Adaylar?n ba?vurusu
*Adaylar?n tan?t?m?
*Ba?kanl?k önseçimi
*Say?m
ve
*Kapan?? 

Grup Tüzü?ü
Madde 9
..
e) Grubun ba?kan aday? Oda Seçimli Genel Kurulu'ndan en geç üç ay önce belirlenir. Birden fazla aday olmas? durumunda ön seçim yap?l?r. Di?er kurullar?n adaylar? en geç 15 gün önce ön seçimle belirlenir.
..
Madde 10
..
g) Ön seçimlerde oy kullanabilmek için; en az üç ay önce gruba üye olmak ?artt?r. 

[DEVAMI]
Grubumuzun Genel Üye Toplant?s? 14 Aral?k 2018 Cuma
TOPLANTI
Grubumuzun Genel Üye Toplant?s?
14 Aral?k 2018 Cuma günü saat 14:00 te
a?a??daki gündemle ASMO Mustafa Özyürek
Toplant? Salonunda yap?lacakt?r.

Gündem
1- Aç?l??
2- Divan?n olu?turulmas?
3- Ba?kan?n aç?l?? konu?mas?
4- Oda Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakk?nda bilgilendirmesi
5- Nisbi aidat
6- Yeni üyelerin ta
n?t?lmas?
7- 2019 oda seçim takvimi
8- Dilek ve öneriler

[DEVAMI]
07 Nisan 2017 Cuma Üye Toplant?s?
De?erli Grup Üyemiz; Grubumuzun ola?an genel kurulu; 

a?a??da yaz?l? gündemle 07 Nisan 2017 Cuma günü Saat 14.00'de

Odam?z?n Mustafa Özyürek  (-2)  salonunda yap?lacakt?r.

           Tüm üyelerimizin kat?l?m?n? önemle rica ederiz.

GÜNDEM

1. Aç?l??

2. Divan'?n olu?turulmas?

3. Genel Bilgilendirme

Yürütme Kurulu

Yönetim Kurulu

4. ANAYASA DE????KL??? VE REFERANDUMUN KONU?ULMASI

5. Dilek ve öneriler

6. Kapan??

BASIN BÜLTEN? VE TOPLU FOTO?RAF ÇEK?M?

[DEVAMI]
ATAMIZI M?NNET, SEVG?, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.

          Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ATAMIZI M?NNET, SEVG?, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.
YÜRÜTME KURULU

[DEVAMI]
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI

CUMHUR?YET
"M?LLET?N BA?RINDA TEM?Z B?R NES?L YET???YOR. BU ESER? ONA BIRAKACA?IM VE GÖZÜM ARKAMDA KALMAYACAK."
                                                                                                           K.ATATÜRK
* * * * * * * * *
CUMHUR?YET?M?Z?N 93. KURULU? YILDÖNÜMÜNDE, BA?TA GAZ? MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü, S?LAH ARKADA?LARINI VE CUMHUR?YET? KORUMAK ?Ç?N CANINI H?ÇE SAYMI? TÜM ?EH?TLER?M?Z? SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ....

                                                                                                                                                                                                                                                                                           YÜRÜTME KURULU 

[DEVAMI]
YÜRÜTME KURULU GÖREV DA?ILIMI

DE?ERL? GRUP ÜYEM?Z; GRUBUMUZUN 28/09/2016 TAR?H?NDE YAPILMI? OLAN OLA?AN GENEL KURULUNDA YEN? YÜRÜTME KURULU SEÇ?M? GERÇEKLE?M??T?R. EME?? GEÇEN KATKI KOYAN TÜM ÜYELER?M?ZE TE?EKKÜR EDER?Z.

YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 20/10/2016 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.

 

 

 

[DEVAMI]
GRUP TÜZÜK DE????KL??? TASLA?I
De?erli Grup Üyemiz; Grubumuzun ola?an genel kurulunda görü?ülmek üzere grup tüzük komisyonumuzca haz?rlanm?? olan tüzük tasla??m?z ekte yer almaktad?r.
[DEVAMI]
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI

 De?erli Grup Üyemiz; Grubumuzun ola?an genel kurulu;  ekte yaz?l? gündemle 27 Eylül 2016 Sal? günü Saat 16.00'da Odam?z?n Mustafa Özyürek  (-2)  salonunda yap?lacakt?r.

Yeterli  ço?unluk  sa?lanamazsa ikinci toplant?; 28 Eylül 2016 Çar?amba günü; yine ayn? yer ve zamanda  ço?unluk aranmaks?z?n  yap?lacakt?r.

Tüm üyelerimizin kat?l?m?n? önemle rica ederiz.

                                          YÜRÜTME KURULU 

[DEVAMI]
Gelin Hep beraber bir duru? sergileyelim.
Gelin Hep beraber bir duru? sergileyelim. 
Gelin Hep beraber bu YAPI'ya kar?? tek ses olal?m.
GEL?N; 18 TEMMUZ PAZARTES? GÜNÜ; SAAT 11:00'DE ODAMIZDA BULU?UP; HEP BERABER SES?M?Z? YÜKSELTEL?M.
GEL?N B?R ?EY YAPALIM"
[DEVAMI]
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI

ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU

GRUP ÜYE TOPLANTISI

De?erli Grup Üyemiz ;

2016 Y?l? ASMO  Seçim sonuçlar?n?n de?erlendirilmesi ve Grup Tüzü?ümüzün Yenilenmesi ile ilgili;
[DEVAMI]
ODAMIZIN 22. OLA?AN SEÇ?ML? GENEL KURULU 07 - 08 MAYIS 2016 TAR?HLER?NDE ODAMIZDA YAPILDI
08 May?s 2016 tarihinde yap?lan Odam?z?n 22'nci Ola?an Seçimli Genel Kurulunu Emrullah Tayfun ÇAVDAR liderli?indeki Ça?da? Demokrat Muhasebeciler Grubu Kazand?.

Toplam 1766 üyenin oy kulland??? seçimlerde Ça?da? Demokrat Muhasebeciler Grubu 1269, Meslekte Birlik Grubu 486 oy ald?. 11 oy geçersiz say?ld?.

Yedi üyeden olu?an Yönetim Kurulumuza 5 üyesi Ça?da? Demokrat Muhasebeciler Grubundan, 2 üyesi Meslekte Birlik Grubundan seçildi.

Üç üyeden olu?an Denetim Kurulumuza 2 üyesi Ça?da? Demokrat Muhasebeciler Grubundan, 1 üyesi Meslekte Birlik Grubundan seçildi.

Be? üyeden olu?an Disiplin Kurulumuza 4 üyesi Ça?da? Demokrat Muhasebeciler Grubundan, 1 üyesi Meslekte Birlik Grubundan seçildi.

TÜRMOB temsilcili?ine Ça?da? Demokrat Muhasebeciler Grubundan 28, Meslekte Birlik Grubundan 12 üye seçildi.

[DEVAMI]
Grubumuzun bu gün yap?lan ön seçimli Genel Kurul sonuçlar?

Grubumuzun bu gün yap?lan ön seçimli genel kurul toplant?s?nda seçim sonuçlar? a?a??da belirtildi?i gibi gerçekle?mi? olup tüm arkada?lar?m?za ba?ar?lar dileriz. Kat?lan ve destek veren tüm meslekta?lar?m?za te?ekkür ederiz.

                                                Yürütme Kurulu

[DEVAMI]
ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ÖN SEÇ?ML? OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI

ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ÖN SEÇ?ML? OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI

De?erli Grup Üyemiz ;

2016 Y?l? Oda Seçimlerinde grubumuzu temsil edecek Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullar?n? belirlemek amac?yla yap?lacak ön seçimli Ola?an Genel Kurulumuz a?a??daki gündemle 26 Mart 2016 Cumartesi günü Saat 10:00 'da Odam?z -2. kat Mustafa Özyürek Toplant? Salonunda yap?lacakt?r. Yeterli ço?unluk sa?lanamazsa ikinci toplant?; ço?unluk aranmaks?z?n 02 Nisan 2016 Cumartesi Saat 14:00 'de ayn? yerde yap?lacakt?r.

Kat?l?m?n?z? önemle rica ederiz

[DEVAMI]
Odam?z Seçimlerinde Ba?kan Aday?m?z Emrullah Tayfun ÇAVDAR
Grubumuzun 30 Ocak 2016 tarihinde yap?lan ola?an genel kurul toplant?s?nda , yap?lan seçim sonucunda , odam?z seçimlerinde grubumuzun ba?kan aday? ,  Emrullah Tayfun ÇAVDAR seçilmi?tir.
[DEVAMI]
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI
Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu
De?erli Grup Üyemiz ; 2016 Y?l? Oda Seçimlerinde grubumuzu temsil edecek BA?KAN ADAYI 'n?n belirlenece?i Önseçimli Ola?an Genel Kurulumuz a?a??daki gündemle 30 Ocak 2016 Cumartesi günü Saat 10:00 'da Odam?z -2. kat Mustafa Özyürek Toplant? Salonunda yap?lacakt?r. Yeterli ço?unluk sa?lanamazsa ikinci toplant?; ço?unluk aranmaks?z?n 30 Ocak 2016 Cumartesi Saat 14:00 'de ayn? yerde yap?lacakt?r.
[DEVAMI]
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
De?erli Üyemiz ; Grubumuzun Genel Kurul Toplant?s?; a?a??daki gündemle 28/12/2015 Pazartesi günü saat 16:00'da, Odam?z?n Mustafa Özyürek Toplant? salonunda yap?lacakt?r.

Kat?l?m?z? Önemle rica ederiz.

 

[DEVAMI]
GRUP KAHVALTIMIZ

28/11/2015 Cumartesi günü Atatürk Park? içerisinde bulunan Gaziantep Restoran da saat 09:00 yap?lacak olan Grup kahvalt?m?za tüm üyelerimizi ailelerimizle birlikte bekleriz.

 

 

[DEVAMI]
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI

CUMHUR?YET
"M?LLET?N BA?RINDA TEM?Z B?R NES?L YET???YOR. BU ESER? ONA BIRAKACA?IM VE GÖZÜM ARKAMDA KALMAYACAK."
K.ATATÜRK
* * * * * * * * *
CUMHUR?YET?M?Z?N 92. KURULU? YILDÖNÜMÜNDE, BA?TA GAZ? MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü, S?LAH ARKADA?LARINI VE CUMHUR?YET? KORUMAK ?Ç?N CANINI H?ÇE SAYMI? TÜM ?EH?TLER?M?Z? SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ....

                                                                                                                          YÜRÜTME KURULU 


CUMHUR?YET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.
Antalya Ça?da? Demokrat Muhasebeciler Grubu

[DEVAMI]
19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?
"Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta oldu?unuz terbiye ve kültür ile, insanl?k de?erinin, vatan sevgisinin en de?erli örne?i olacaks?n?z. Ey Yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz... benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r."

Mustafa Kemal ATATÜRK
19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?z? Kutlar?z.
YÜRÜTME KURULU
[DEVAMI]
TÜM ANNELER?M?Z KALB?M?ZDE

HAKLARINI H?Ç B?R ZAMAN ÖDEYEMEYECE??M?Z ANNELER?M?ZE DÜNYANIN TÜM Ç?ÇEKLER? FEDA OLSUN.

TÜM ANNELER?M?Z?N VE ANNE ADAYLARIMIZIN BU GÜZEL GÜNÜNÜ KUTLARIZ. 

YÜRÜTME KURULU

 

[DEVAMI]
ÇANAKKALE ZAFER?

 ÇANAKKALE ZAFER?N?N ÜSTÜNDEN B?R ASIR GEÇT?..

"YÜRÜYEREK G?DEN VE ASLA DÖNMEY? DÜ?ÜNMEYEN" TÜM ?EH?TLER?M?Z? SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ.

       YÜRÜTME KURULU

 

[DEVAMI]
U?UR MUMCU?YU ANMA ETK?NL???M?Z
SAYIN MESLEKTA?LARIMIZ;
U?UR MUMCU'YU ANMA ETK?NL???M?Z ÇERÇEVES?NDE DÜZENLEYECE??M?Z; MÜZ?K VE ???R D?NLET?S? PROGRAMIMIZ ; 24 OCAK 2015 CUMARTES? GÜNÜ SAAT 19.00'DA , ODAMIZ MUSTAFA ÖZYÜREK TOPLANTI VE GÖSTER? SALONUMUZDA YAPILACAKTIR.
[DEVAMI]
YEN? YIL KUTLAMASI

2015 YILININ ; ÜLKEM?ZDE VE DÜNYADA BARI?IN KARDE?L???N HAK?M OLACA?I , MESLEK? ANGARYALARDAN UZAK, SA?LIKLA, MUTLULUKLA, SEVG?YLE GEÇECEK B?R YIL OLMASI D?LEKLER?M?ZLE , MESLEKTA?LARIMIZIN VE A?LELER?N?N YEN? YILINI KUTLARIZ.

                                                                                                                              YÜRÜTME KURULU

[DEVAMI]
OLA?ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI

OLA?ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI

De?erli Grup Üyemiz;
Grubumuzun ola?anüstü Genel Kurulu a?a??da yaz?l? gündemle 17 Kas?m 2014 tarihinde, saat 14.00'de Odam?z?n Mustafa Özyürek salonunda yap?lacakt?r.
Tüm üyelerimizin kat?l?m?n? önemle rica ederiz.

[DEVAMI]
  Antalya'da En Güzel İnternet Siteleri için Akdenizsoftware.com'u Seçin (2013)