Ne Mutlu Türküm Diyene !!
 
   
 
ANASAYFA GÜNDEM
2013 Etkinlik ve Gezi Resimlerimizden Baz?lar?
2013 YILI ANTALYA MAL? MÜ?AV?RLER ODASI SEÇ?M? ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ADAY L?STES?
21. OLA?AN GENEL KURUL SEÇ?M SONUÇLARI
GRUP SEÇ?M SONUÇLARI
GRUBUMUZUN OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMI?TIR
TÜRMOB 21. DÖNEM SEÇ?M SONUÇLARI
ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYOR VE ANLIYORUZ
AHMETLER KANYONUNA YAPILACAK HES PROJES?NE KAR?I KÖYLÜLER?N YANINDAYIZ
2014 YILI GRUP ETK?NL?KLER?M?Z
PHASELIS TE YAPILACAK OTELE HAYIR EYLEM?
9. MUHASEBE FORUMUNA KATILDIK
SOMADA MADEN FAC?ASI! YÜRE??M?Z YANIYOR.
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI
ÜÇ GRUBUN B?RLE?MES? TAMAMLANDI
GRUP TÜZÜ?ÜMÜZ
OLA?AN GRUP TOPLANTISI ÇA?RISI
Yürütme Kurulu Seçimi ve Görev Da??l?m?
GRUP DEKLARASYONU
BAYRAM MESAJI
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
ATATÜRK'Ü SEVG? SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
OLA?ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI
YEN? YIL KUTLAMASI
U?UR MUMCU?YU ANMA ETK?NL???M?Z
ÇANAKKALE ZAFER?
TÜM ANNELER?M?Z KALB?M?ZDE
19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
GRUP KAHVALTIMIZ
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI
Odam?z Seçimlerinde Ba?kan Aday?m?z Emrullah Tayfun ÇAVDAR
ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ÖN SEÇ?ML? OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI
Grubumuzun bu gün yap?lan ön seçimli Genel Kurul sonuçlar?
ODAMIZIN 22. OLA?AN SEÇ?ML? GENEL KURULU 07 - 08 MAYIS 2016 TAR?HLER?NDE ODAMIZDA YAPILDI
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gelin Hep beraber bir duru? sergileyelim.
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
GRUP TÜZÜK DE????KL??? TASLA?I
YÜRÜTME KURULU GÖREV DA?ILIMI
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
ATAMIZI M?NNET, SEVG?, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.
07 Nisan 2017 Cuma Üye Toplant?s?
Grubumuzun Genel Üye Toplant?s? 14 Aral?k 2018 Cuma
GRUBUMUZUN YEN? DÖNEM BA?KAN ADAYININ BEL?RLENECE?? GRUP GENEL KURULU
GRUBUMUZU ODA SEÇ?MLER?NDE TEMS?L EDECEK BA?KAN ADAYI EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR
D U Y U R U
DUYURU
6 N?SAN 2019 CUMARTES? GÜNÜ YAPILAN ÖN SEÇ?M SONUCU
Her ?ey Çok Güzel Olacak
GRUBUMUZUN YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİLECEĞİ GENEL KURULU
 
DİĞER MENÜLERİMİZ
 
BA?KAN MUSTAFA ERDEM

ÖZGEÇM??
Ba?kan?n Mesaj?
 
HABER& DUYURULAR
GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
LİNKLER
 
ANASAYFA GÜNDEM    WEB SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ...

 

2013 Etkinlik ve Gezi Resimlerimizden Baz?lar?
[ DEVAMI ]
2013 YILI ANTALYA MAL? MÜ?AV?RLER ODASI SEÇ?M? ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ADAY L?STES?
2013 YILI
ANTALYA MAL? MÜ?AV?RLER ODASI SEÇ?M?
ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU
ADAY L?STES?
[ DEVAMI ]
21. OLA?AN GENEL KURUL SEÇ?M SONUÇLARI
TÜM MESLEKTA?LARIMIZA KATILIMLARINDAN DOLAYI TE?EKKÜR EDER?Z.
[ DEVAMI ]
GRUP SEÇ?M SONUÇLARI

DE?ERL? MESLEKTA?LARIMIZ,
27 HAZ?RAN 2013 PER?EMBE GÜNÜ DÜZENLED???M?Z GRUBUMUZUN OLA?AN GENEL KURULUNDA;
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULU ÜYELER?N?N SEÇ?M? GERÇEKLE?T?R?LM??T?R.
SEÇ?M SONUCU A?A?IDAK? G?B?D?R. ARKADA?LARIMIZA BA?ARILAR D?LER?Z.

 

[ DEVAMI ]
GRUBUMUZUN OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMI?TIR

ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU

OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI

De?erli grup üyemiz; Grubumuzun Ola?an Genel Kurulu a?a??daki gündemle 30.EYLÜL.2013
Pazartesi günü saat 16.00'da Odam?z?n -2. kat? Mustafa Özyürek Toplant? Salonunda yap?lacakt?r.

 

[ DEVAMI ]
TÜRMOB 21. DÖNEM SEÇ?M SONUÇLARI
TÜRMOB'un 21. ola?an genel kurulu 5-6 Ekim tarihinde toplanarak meslek örgütümüzün üst birli?inin yeni dönem Ba?kan ve Kurul Üyelerini seçmi?lerdir. Seçim sonuçlar?...
[ DEVAMI ]
ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYOR VE ANLIYORUZ

● Bugün hepimize dü?en ortak görev; ulusal de?erlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip ç?kmak, Çanakkale'yi, Kurtulu? Sava??'n? kazanan  ruhu korumak ve bu bilinci gelecek ku?aklara aktarmakt?r. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve sayg?n kimli?iyle ayd?nl?k yar?nlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.


[ DEVAMI ]
AHMETLER KANYONUNA YAPILACAK HES PROJES?NE KAR?I KÖYLÜLER?N YANINDAYIZ
Antalya Meslek Odalar? E?güdüm Kurulunun karar?yla 30 Kas?m Cumartesi günü Ahmetler Köyü ve Kanyon bölgesine giderek bu projenin olumsuz etkileyece?i köylü halk?na destek verdik ve onlar?n sesini duyurmak ad?na yanlar?nda olduk.
[ DEVAMI ]
2014 YILI GRUP ETK?NL?KLER?M?Z

GRUBUMUZUN 2014 YILI ETK?NL?KLER? ÇALI?MALARI VE GEZ?LER HAKKINDA

[ DEVAMI ]
PHASELIS TE YAPILACAK OTELE HAYIR EYLEM?
Antalya Meslek Odalar? E?güdüm Kurulu bünyesinde bulunan meslek odalar?, sivil toplum örgütleri, bölge halk? ve tüm Antalya'l?lar taraf?ndan 23.02.2014 Pazar günü düzenlenen mitingde ....
[ DEVAMI ]
9. MUHASEBE FORUMUNA KATILDIK
Ayd?n - Ku?adas? Efes Kongre Merkezinde 03.04.2014 - 05.04.2014 tarihlerinde düzenlenen 9. Türkiye Muhasebe Forumu ile 5. Türkiye Haks?z Rekabet Kongresi ve 5. Türkiye Etik Kongresine ASMO bünyesinde kat?larak destek verdik. 
[ DEVAMI ]
SOMADA MADEN FAC?ASI! YÜRE??M?Z YANIYOR.
Manisa'n?n Soma ?lçesi'ndeki özel bir ?irkete ait kömür oca??nda trafo patlamas? nedeniyle yang?n ç?kt?. Yüzlerce i?çinin mahsur kald??? faciada, ?u ana kadar 302 i?çi hayat?n? kaybetti, 
[ DEVAMI ]
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI

ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU

                   OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

 De?erli grup Üyemiz ; Grubuzun Ola?an Genel Kurulu a?a??daki gündemle 20/06/2014 Cuma günü saat 16,00’da Odam?z?n -2. kat  Mustafa Özyürek Toplant? salonunda yap?lacakt?r.

 

Kat?l?m?z? Önemle rica ederiz.

[ DEVAMI ]
ÜÇ GRUBUN B?RLE?MES? TAMAMLANDI

Ça?da? Grup ad? alt?nda birle?en Ça?da? Demokrat Muhasebeciler, Yenilikçi Muhasebeciler ve Kat?l?mc? Muhasebeciler gruplar? 25.06.2014 tarihli genel kurulda ASMMMO'nun toplant? salonunda bir araya gelerek, birle?me karar?n? aç?klad?. Al?nan karar Türkiye'de bir ilk ve örnek bir davran??t?r.

 

 

[ DEVAMI ]
GRUP TÜZÜ?ÜMÜZ

Tüm meslekta?lar?m?za duyurulur

Grup tüzü?ümüzün güncellenmesi ile ilgili önerilerinizi 20.08.2014 tarihine kadar a?a??daki mail adreslerine iletmenizi rica ederiz.

 

Sürece katk? sunmak isteyen meslekta?lar?m?z?n görü?lerini bekliyoruz.

[ DEVAMI ]
OLA?AN GRUP TOPLANTISI ÇA?RISI

ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI

De?erli Grup Üyemiz;
Grubumuzun ola?an genel kurulu a?a??da yaz?l? gündemle 11 Eylül 2014 tarihinde, saat 10.00'da Odam?z?n Mustafa Özyürek salonunda yap?lacakt?r. Yeterli ço?unluk sa?lanamazsa ikinci toplant?, ço?unluk aranmaks?z?n saat 16.00'da yine ayn? salonda yap?lacakt?r.
Tüm üyelerimizin kat?l?m?n? önemle rica ederiz.

 

[ DEVAMI ]
Yürütme Kurulu Seçimi ve Görev Da??l?m?
DE?ERL? GRUP ÜYES? ARKADA?LARIMIZ;
GRUBUMUZ; ÜÇ GRUBUN B?RLE?ME SÜREC?N?, 11.09.2014 TAR?H?NDE YAPMI? OLDU?U GENEL
KURUL TOPLANTISINI GERÇEKLE?T?REREK TAMAMLAMI?TIR. BU GENEL KURULDA YEN?
YÜRÜTME KURULU SEÇ?M? GERÇEKLE?M??T?R.
EME?? GEÇEN, KATKI KOYAN TÜM ÜYELER?M?ZE TE?EKKÜR EDER?Z
[ DEVAMI ]
GRUP DEKLARASYONU
DE?ERL? MESLEKTA?LARIMIZ. GRUBUMUZUN  DEKLARASYONU EKTED?R.
[ DEVAMI ]
BAYRAM MESAJI

Tüm meslekta?lar?m?z?n ve ailelerinin bayram?n? kutlar. Sevgi ve bar?? içinde mutlu ya?amlar dileriz.

                                                                                          Yürütme Kurulu

[ DEVAMI ]
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
CUMHUR?YET?M?Z?N, 91. YILINDA ATATÜRK VE S?LAH ARKADA?LARINI ÖZLEM VE M?NNETLE ANIYORUZ.
CUMHUR?YET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.
YÜRÜTME KURULU
[ DEVAMI ]
ATATÜRK'Ü SEVG? SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

"BEN BU M?LLETE B?R TEK U?AKLI?I Ö?RETEMED?M."

                               MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ATAMIZI SEVG?, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.

                                   YÜRÜTME KURULU 

[ DEVAMI ]
OLA?ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI

OLA?ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI

De?erli Grup Üyemiz;
Grubumuzun ola?anüstü Genel Kurulu a?a??da yaz?l? gündemle 17 Kas?m 2014 tarihinde, saat 14.00'de Odam?z?n Mustafa Özyürek salonunda yap?lacakt?r.
Tüm üyelerimizin kat?l?m?n? önemle rica ederiz.

[ DEVAMI ]
YEN? YIL KUTLAMASI

2015 YILININ ; ÜLKEM?ZDE VE DÜNYADA BARI?IN KARDE?L???N HAK?M OLACA?I , MESLEK? ANGARYALARDAN UZAK, SA?LIKLA, MUTLULUKLA, SEVG?YLE GEÇECEK B?R YIL OLMASI D?LEKLER?M?ZLE , MESLEKTA?LARIMIZIN VE A?LELER?N?N YEN? YILINI KUTLARIZ.

                                                                                                                              YÜRÜTME KURULU

[ DEVAMI ]
U?UR MUMCU?YU ANMA ETK?NL???M?Z
SAYIN MESLEKTA?LARIMIZ;
U?UR MUMCU'YU ANMA ETK?NL???M?Z ÇERÇEVES?NDE DÜZENLEYECE??M?Z; MÜZ?K VE ???R D?NLET?S? PROGRAMIMIZ ; 24 OCAK 2015 CUMARTES? GÜNÜ SAAT 19.00'DA , ODAMIZ MUSTAFA ÖZYÜREK TOPLANTI VE GÖSTER? SALONUMUZDA YAPILACAKTIR.
[ DEVAMI ]
ÇANAKKALE ZAFER?

 ÇANAKKALE ZAFER?N?N ÜSTÜNDEN B?R ASIR GEÇT?..

"YÜRÜYEREK G?DEN VE ASLA DÖNMEY? DÜ?ÜNMEYEN" TÜM ?EH?TLER?M?Z? SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ.

       YÜRÜTME KURULU

 

[ DEVAMI ]
TÜM ANNELER?M?Z KALB?M?ZDE

HAKLARINI H?Ç B?R ZAMAN ÖDEYEMEYECE??M?Z ANNELER?M?ZE DÜNYANIN TÜM Ç?ÇEKLER? FEDA OLSUN.

TÜM ANNELER?M?Z?N VE ANNE ADAYLARIMIZIN BU GÜZEL GÜNÜNÜ KUTLARIZ. 

YÜRÜTME KURULU

 

[ DEVAMI ]
19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?
"Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta oldu?unuz terbiye ve kültür ile, insanl?k de?erinin, vatan sevgisinin en de?erli örne?i olacaks?n?z. Ey Yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz... benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r."

Mustafa Kemal ATATÜRK
19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?z? Kutlar?z.
YÜRÜTME KURULU
[ DEVAMI ]
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI

CUMHUR?YET
"M?LLET?N BA?RINDA TEM?Z B?R NES?L YET???YOR. BU ESER? ONA BIRAKACA?IM VE GÖZÜM ARKAMDA KALMAYACAK."
K.ATATÜRK
* * * * * * * * *
CUMHUR?YET?M?Z?N 92. KURULU? YILDÖNÜMÜNDE, BA?TA GAZ? MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü, S?LAH ARKADA?LARINI VE CUMHUR?YET? KORUMAK ?Ç?N CANINI H?ÇE SAYMI? TÜM ?EH?TLER?M?Z? SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ....

                                                                                                                          YÜRÜTME KURULU 


CUMHUR?YET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.
Antalya Ça?da? Demokrat Muhasebeciler Grubu

[ DEVAMI ]
GRUP KAHVALTIMIZ

28/11/2015 Cumartesi günü Atatürk Park? içerisinde bulunan Gaziantep Restoran da saat 09:00 yap?lacak olan Grup kahvalt?m?za tüm üyelerimizi ailelerimizle birlikte bekleriz.

 

 

[ DEVAMI ]
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
De?erli Üyemiz ; Grubumuzun Genel Kurul Toplant?s?; a?a??daki gündemle 28/12/2015 Pazartesi günü saat 16:00'da, Odam?z?n Mustafa Özyürek Toplant? salonunda yap?lacakt?r.

Kat?l?m?z? Önemle rica ederiz.

 

[ DEVAMI ]
SAYFALAR :: ::
Bu sayfa 184268 kez görüntülenmiştir.
  Antalya'da En Güzel İnternet Siteleri için Akdenizsoftware.com'u Seçin (2013)