Ne Mutlu Türküm Diyene !!
 
   
 
MAKALELER
ÜYELER?M?ZE SESLEN?YORUZ
MAHKEMELERDE B?L?RK???L?K ÜZER?NE B?R DENEME,
KANUNEN KABUL ED?LMEYEN G?DERLER ÜZER?NE B?R ELE?T?R?
POL?T?KA VE ?LKELER
ÜLKEM?ZDE VE DÜNYADA BA?IMSIZ DENET?M VE DENETÇ?L?K
MAL? MÜ?AV?RL?K MESLEK ÖRGÜTLENMES?NE GENEL BAKI?
ALTIN PORTAKAL F?LM FEST?VAL?NDE 50 YIL GER?DE KALDI
 
DİĞER MENÜLERİMİZ
 
BA?KAN MUSTAFA ERDEM

ÖZGEÇM??
Ba?kan?n Mesaj?
 
HABER& DUYURULAR
GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
LİNKLER
 
MAKALELER
 
ÜYELER?M?ZE SESLEN?YORUZ

DE?ERL? GRUP ÜYELER?,

MESLEK? ÖRGÜTÜMÜZÜN DAHA ETK?N, DAHA KOLLEKT?F VE DAHA ÖRGÜTLÜ OLMASI ADINA ONLARIN GÖRÜ?LER?N? VE PAYLA?IMLARINI GRUP WEB SAYFAMIZDA YAYINLAMAK ?ST?YORUZ ...

[ DEVAMI ]
MAHKEMELERDE B?L?RK???L?K ÜZER?NE B?R DENEME,
Mali Mü?avirlik aç?s?ndan bilirki?ilik görevi ve bu görevi icra ederken kar??la??lan yap?sal sorunlar ve çözüm önerileri hakk?nda bir deneme...
[ DEVAMI ]
KANUNEN KABUL ED?LMEYEN G?DERLER ÜZER?NE B?R ELE?T?R?
Gelir Vergisi kanunun de?i?mesi için çal??malar?n yap?ld??? bu günlerde insanlar?n her türlü harcamalar?n?n gider say?lmas?n?n önündeki engellerin kald?r?lmas? ve beyan esas?na göre i?leyen bir vergi sistemi kurulmas? gerekmektedir.  Bu de?i?iklik ekonominin kay?t alt?na al?nmas? içinde en temel ad?md?r.
[ DEVAMI ]
POL?T?KA VE ?LKELER

POL?T?KA VE ?LKELER

Türkiye'deki siyasi yap?y? Cumhurba?kanl??? seçimleri çerçevesinde analiz edecek olursak, bu seçimler CHP ve MHP'nin iddia etti?i gibi rü?vet ve ahlaks?zl?kla dürüstlük ve etik de?erler aras?nda yap?lan bir tercih miydi? Yoksa ç?karlar u?runa feda edilen tüm de?erler ve ilkelere kar?? halk inceldi?i yerden kopsun diye bir tav?r m? ortaya koydu?

[ DEVAMI ]
ÜLKEM?ZDE VE DÜNYADA BA?IMSIZ DENET?M VE DENETÇ?L?K

Denetçi olmaya hak kazanm?? 15 y?l mesleki tecrübesi olan 18.000 meslek mensubunun ancak %10'unun ba?vuruda bulundu?unu göz önüne al?rsak meslek mensuplar?n?n denetçilik görevine s?cak bakmad?klar? sonucuna varabiliriz. Buna yönetmelikteki a??r hükümler ve yapt?r?mlar sebep olmu? olabilir. Tabi en önemli etken Denetçilerin defter tutma hizmeti verememesi ve ülkemizde ?u anda zorunlu denetime tabi sadece 10.000 ?irketin faaliyette olmas?d?r.
Burada Meslek Mensuplar?m?z?n ve Mesleki Örgütlerimizin denetçilik müessesesine bak???nda da baz? eksiklikler ve problemler oldu?unu dü?ünüyorum, süreci tam okuyam?yoruz...

[ DEVAMI ]
MAL? MÜ?AV?RL?K MESLEK ÖRGÜTLENMES?NE GENEL BAKI?
Meslekta?lar?m?n bildi?i gibi meslek yasam?z 13.06.1989 y?l?nda Resmi Gazetede yay?nlanarak yürürlü?e girmi?tir. Aradan geçen 24 y?lda Mali Mü?avirlik mesle?inin geldi?i noktaya bakarak bir de?erlendirme yaparsak çok mesafeler ald???m?z? söyleyebiliriz. Meslek Mensuplar? ile ilgili TÜRMOB üye istatistikleri çal??mas?ndan ald???m verileri sizinle payla?mak istiyorum.
[ DEVAMI ]
ALTIN PORTAKAL F?LM FEST?VAL?NDE 50 YIL GER?DE KALDI
 Antalya Alt?n Portakal Film Festivali yar?m as?rl?k serüvenini tamamlad?,

Dünyadaki örneklerine bakarak festivali de?erlendirmek ve potansiyelinin daha iyi anla??lmas? ad?na bir kar??la?t?rma yaparsak hüzünlü ama umudumuzu da kaybetmememiz gereken bir tablo kar??m?za ç?k?yor.

?imdi gelin sinemaya ba?ka bir pencereden bakal?m...

[ DEVAMI ]
SAYFALAR :: ::
Bu sayfa 6703 kez görüntülenmiştir.
  Antalya'da En Güzel İnternet Siteleri için Akdenizsoftware.com'u Seçin (2013)