Ne Mutlu Türküm Diyene !!
 
   
 
DİĞER MENÜLERİMİZ
 
BA?KAN MUSTAFA ERDEM

ÖZGEÇM??
Ba?kan?n Mesaj?
 
HABER& DUYURULAR
GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
LİNKLER
 
GRUP TÜZÜK DE????KL??? TASLA?I      
GRUP TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI

 

(MEVCUT)
ANTALYA ÇAĞDAŞ DEMOKRAT GRUP TÜZÜĞÜ

KURULUŞ
MADDE 1
Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu; Çağdaş Laik, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, İnsan hakları ve Hukukun Üstünlüğü ilkelerini benimseyen, Ülkemizin ve Toplumumuzun genel çıkarlarını göz ardı etmeden meslek mensuplarımızın dayanışmasını, ekonomik ve sosyal olarak geliştirilmesini, mesleki örgütlerimizin daha güçlü olması ve daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş, siyasi amaç gütmeyen gönüllü bir oluşumdur.

(TASLAK)
KURULUŞ
MADDE 1
Antalya Çağdaş Demokrat Grup; Çağdaş Laik, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, İnsan hakları ve Hukukun Üstünlüğü ilkelerini benimseyen, Ülkemizin ve Toplumumuzun genel çıkarlarını göz ardı etmeden meslek mensuplarımızın dayanışmasını, ekonomik ve sosyal olarak geliştirilmesini, mesleki örgütlerimizin daha güçlü olması ve daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş, siyasi amaç gütmeyen gönüllü bir oluşumdur.
...................................................................................................................
(MEVCUT)
UNVAN
MADDE 2
Kuruluşun adı "ANTALYA ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER GRUBU"dur. Kısaltılmış adı "Çağdaş Grup'tur.

(TASLAK)
UNVAN
MADDE 2
Kuruluşun adı "ANTALYA ÇAĞDAŞ DEMOKRAT GRUP"dur. Kısaltılmış adı "Çağdaş Grup'tur.

(MEVCUT)
AMAÇ VE İLKELER
MADDE 3-
Meslek Örgütlerimizin aşağıda yazılı konularda çalışmalarına katkıda bulunmak üzere;
• Çağdaş Demokrat anlayışın meslek örgütlerimizde etkin kılınmasını sağlamak,
• Meslek Yasamız ve yönetmeliklerimizdeki eksik ve hatalı hükümlerin giderilmesi ve meslek yasamızın demokratikleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
• Meslek örgütlerimizin güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması.
• Meslek mensuplarımız ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve saygınlığının arttırılması için gerekli çalışmalar yapmak.
• Meslek mensupları arasındaki haksız rekabetin önlenmesi, dayanışma ve yardımlaşmanın geliştirilmesini sağlamak.
• Toplumumuzun aydın kesiminden olmanın sorumluluğu içinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarının aşılabilmesi, demokrasinin ülkemizde tüm kurum ve kuruluşlarıyla yerleşebilmesine katkıda bulunmaktır.

(TASLAK)
AMAÇ VE İLKELER
MADDE 3-
Meslek Örgütlerimizin aşağıda yazılı konularda çalışmalarına katkıda bulunmak üzere;
-Çağdaş Demokrat anlayışın meslek örgütlerimizde etkin kılınmasını sağlamak,
- Meslek yasamız ve yönetmeliklerimizdeki eksik ve hatalı hükümlerin giderilmesi ve meslek yasamızın demokratikleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
-Meslek örgütlerimizin güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması.
- Meslek mensuplarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve saygınlığının arttırılması için gerekli çalışmalar yapmak.
- Meslek mensupları arasındaki haksız rekabetin önlenmesi, dayanışma ve yardımlaşmasının geliştirilmesini sağlamak.
-Toplumumuzun aydın kesiminden olmanın sorumluluğu içinde,ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarının aşılabilmesi, demokrasinin ülkemizde tüm kurum ve kuruluşları ile yerleşirilebilmesine katkıda bulunmaktır.

(MEVCUT)
ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
MADDE 4
a) Grubun yapılanması ve organlarının oluşumu demokratik olacaktır. Tüm çalışma ve kararlarda demokratik işleyiş sağlanacaktır.
b) Üyeler grubun tüzük ve ilkelerine uymak zorundadır. Grup Organlarında alınan mesleki ve diğer genel kararlar, grup ve oda organlarına seçilen üyeler için de bağlayıcıdır, aksine hareket edilmez.
c) Üyelerin tümü seçme ve seçilme haklarına sahiptir. Grup organlarında alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir.
d) Hiçbir grup üyesi, içerisinde bulunduğu organlardan bağımsız, kendisine görev verilmemiş konularda bireysel davranış sergileyemez.
e) Grup hiçbir kurum, kuruluş, veya kişinin vesayetine girmez, kararlar üyelerin özgür iradelerine yansıtacak şekilde bağımsız olarak verilir.
f) Üyeler, Grubun ilke ve görüşlerini hayata geçirmek üzere belli görevlere seçilirler. Göreve seçilmede ölçü, mesleğimize ve meslek mensuplarımıza yararlılıktır.
g) Grup organları ve üyelerinin olaylara ve sorunlara yaklaşımı çağa, yeniliklere uygun olmak zorundadır.
h) Grup Üyeleri, insan haklarına ve hukukun üstünlüğü prensibine saygılıdırlar.
i) Çağdaş Demokrat Grup'ta katılımcılık, üretkenlik ve paylaşımcılık esastır.
j) Grup ve odanın kurumsallaşması için;
• Grup Üyelerinden oluşan Oda Organları, oda ve TÜRMOB Faaliyetleri hakkında grup genel kuruluna ayrıntılı bilgi vermek ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmek amacıyla düzenlenen grup toplantılarına katılmak zorundadırlar.
• Grup, Oda komisyonlarının ve diğer yardımcı kurulların, verimliliktemelinde, gerekli maddi şartları sağlanmış, yetkilendirilmiş, sorumlu kılınmış özerk birimler olarak çalıştırılması ilkesini kabul eder.
k) Karar alma sürecindeki organlar, bu kararların Demokratik işleyişe uygun olarak yapılmasını sağlar ve denetler. Demokratik işleyişe uygun alınan kararların uygulanmaması halinde, nedenlerinin araştırılarak, demokratik karar alma sürecinin yeniden çalıştırılması zorunludur.

(TASLAK)
ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
MADDE 4
a) Grubun yapılanması ve organlarının oluşumu demokratik olacaktır. Tüm çalışma ve kararlarda demokratik işleyiş sağlanacaktır.
b) Üyeler grubun tüzük ve ilkelerine uymak zorundadır. Grup Organlarında alınan mesleki ve diğer genel kararlar, grup ve oda organlarına seçilen üyeler için de bağlayıcıdır, aksine hareket edilmez.
c) Üyelerin tümü seçme ve seçilme haklarına sahiptir. Grup organlarında alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir.
d) Hiçbir grup üyesi, içerisinde bulunduğu organlardan bağımsız, kendisine görev verilmemiş konularda bireysel davranış sergileyemez.
e) Grup; hiçbir kurum, kuruluş, veya kişinin vesayetine girmez, kararlar üyelerin özgür iradelerine yansıtacak şekilde bağımsız olarak verilir.
f) Üyeler, Grubun ilke ve görüşlerini hayata geçirmek üzere belli görevlere seçilirler. Göreve seçilmede ölçü, mesleğimize ve meslek mensuplarımıza yararlılıktır.
g) Grup organları ve üyelerinin; olaylara ve sorunlara yaklaşımı; çağa, yeniliklere uygun olmak zorundadır.
h) Grup Üyeleri, insan haklarına ve hukukun üstünlüğü prensibine saygılıdırlar.
i) Çağdaş Demokrat Grup'ta katılımcılık, üretkenlik ve paylaşımcılık esastır.
j) Grup ve odanın kurumsallaşması için;
• Grup Üyelerinden oluşan Oda Organları, oda ve TÜRMOB Faaliyetleri hakkında grup genel kuruluna ayrıntılı bilgi vermek ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmek amacıyla düzenlenen grup toplantılarına katılmak zorundadırlar.
• Grup, Oda komisyonlarının ve diğer yardımcı kurulların, verimlilik temelinde, gerekli maddi şartları sağlanmış,yetkilendirilmiş,sorumlu kılınmış birimler olarak çalıştırılması ilkesini kabul eder.
• Her türlü görevlendirmede liyakat ve emek esas alınacaktır.
k) Karar alma sürecindeki organlar, bu kararların Demokratik işleyişe uygun olarak yapılmasını sağlar ve denetler. Demokratik işleyişe uygun alınan kararların uygulanmaması halinde, nedenlerinin araştırılarak, demokratik karar alma sürecinin yeniden çalıştırılması zorunludur.
l. Üyelerin mesleki, sosyal haklarını, ekonomik haklarını korumayı ve geliştirmeyi esas alan çalışmalar yaparak, mesleki alanda ve genel kamu oyunda güvenilir, söz sahibi olan demokratik baskı grubu oluşturmak.
(MEVCUT)
ÜYE OLMA VE ÜYELİK
MADDE 5
a) Üyelik;
Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası meslek mensuplarından Antalya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun tüzüğünü,programını,amaç ve ilkelerini benimseyenler gruba üye olabilir.
b) Geçici Üyelik
Stajını sürdüren meslektaş adayları aşağıdaki koşullarda geçici üyeliğe kabul edilir.
a-Grubumuzun program ve ilkelerini benimsemek.
b-Geçici Üyelik için Yürütme Kuruluna başvurmak.
c-Gruba Geçici Üye olan aday meslek mensuplarından kendi aralarında seçecekleri 5 aday meslek mensubu ile Grupta temsil edilebilirler.Seçilen temsilcilerin dışında Geçici üyelerin seçme ve seçilme hakları ile oy kullanma hakları yoktur.Geçici Üye,meslek mensubu olarak Odaya kayıt olduğunda tüm hak ve görevleri ile grup üyeliğini devam ettirebilir.
Üyelik başvuruları yürütme kuruluna yazılı olarak yapılır.Yapılan üyelik başvuruları Yürütme kurulunun İlk toplantısında görüşülerek karara bağlanır.Yürütme Kurulu Grup Üyeliğine kabul edilenleri,haziruna kaydederek bir sonraki genel kurul toplantısına çağırır, bu toplantıda yeni katılan üyeler gruba tanıtılır. Hazirunda yer almayan üyeler oy kullanamaz.(Önceden haziruna girmiş üyeler hariç). Yürütme Kurulunun kararına başvuru sahibinin grup Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır.Grup Genel Kurulu itirazı karara bağlar.
(TASLAK)
ÜYE OLMA VE ÜYELİK
MADDE 5
3568 Sayılı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış ve ASMO'ya kayıtlı meslek mensuplarından; grubun tüzüğünü, programını ve ilkelerini benimseyen tüm meslek mensupları, gruba üye olabilirler.
Üyelik başvuruları; grubun yürütme kuruluna yazılı veya grubun internet web sayfasında bulunan üye kayıt işlemleri yerine getirilerek yapılabilir. Başvurular; grup yürütme kurulunun ilk toplantısında görüşülür ve karara bağlanarak; gruba üye kaydedilir veya üyelik reddedilir.

(MEVCUT)
ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ
MADDE 6
Çağdaş Demokrat Grubu'nun bütün görevleri,tüzük kuralları içerisinde üyelerin tümüne açıktır.
Çağdaş Demokrat Grubunun üyeleri;
a) Çağdaş Demokrat Grubun ilkelerini,programını,yetkili kurullarının bildiri ve kararlarını,seçim bildirgelerini,genel politika ve hizmetlerini her türlü olanaktan yararlanarak çevrelerine duyurmaya,anlatmaya ve yaymaya çalışırlar.
b) Seçimlerde Çağdaş Demokrat Gruba ve adaylarına oy vermekle yetinmeyerek Çağdaş Demokrat Grubun başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba harcarlar.
c) Çağdaş Demokrat Grubun çalışmalarına ve toplantılarına katılırlar,üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yerine getirirler.
d) Grup üyeleri, Oda Komisyonlarında görev alarak üretken ve katılımcı olmak zorundadır.
e) Aldıkları görevi yerine getirmekle ve görevden ayrılırken hizmetin getirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.
f) Giderlere ortak olarak katılırlar.
(TASLAK)
ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ
MADDE 6
Çağdaş Demokrat Grubu'nun bütün görevleri,tüzük kuralları içerisinde üyelerin tümüne açıktır.
Çağdaş Demokrat Grubunun üyeleri;
a) Çağdaş Demokrat Grubun ilkelerini, programını, yetkili kurullarının bildiri ve kararlarını, seçim bildirgelerini, genel politika ve hizmetlerini; her türlü olanaktan yararlanarak, çevrelerine duyurmaya,anlatmaya ve yaymaya çalışırlar.
b) Seçimlerde Çağdaş Demokrat Gruba ve adaylarına oy vermekle yetinmeyerek Çağdaş Demokrat Grubun başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba harcarlar.
c) Çağdaş Demokrat Grubun çalışmalarına ve toplantılarına katılırlar, üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yerine getirirler.
d) Grup üyeleri, Oda Komisyonlarında görev alarak üretken ve katılımcı olmak zorundadır.
e) Aldıkları görevi yerine getirmekle ve görevden ayrılırken hizmetin getirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.
f) Genel kurulca kabul edilecek bütçe uygulamaları çerçevesinde giderlere katılırlar.
(MEVCUT)
ÜYELİKTEN AYRILMA, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
MADDE 7
a) Her üye Çağdaş Demokrat Grup'tan ayrılma hakkına sahiptir. Ayrılmak isteyen üye yazılı olarak yürütme kuruluna bildirir ve üyenin kaydı silinir.
b) Oda kurullarına aday olup, Grup kararına uymayarak, ön seçimden sonra kurullarda görev alıp atama veya görevlendirme yapıldığı halde geçerli mazereti olmadan istifa eden grup üyeleri, Çağdaş Demokrat Grubun ilke, programı ve tüzüğüne aykırı hareket eden ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler, Çağdaş Demokrat Grubu Yürütme Kurulunun veya grup üyelerinin 1/20 sinin önerisi ile Grup Genel kurulunda görüşülerek Grup toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile aldığı kararla grup üyeliğinden çıkarılır. Alınan karar grup yürütme kurulu tarafından uygulanır.

(TASLAK)
ÜYELİKTEN AYRILMA, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
MADDE 7
a) Her üye Çağdaş Demokrat Grup'tan ayrılma hakkına sahiptir. Ayrılmak isteyen üye yazılı olarak yürütme kuruluna bildirir ve üyenin kaydı silinir.
b) Çağdaş Demokrat Grubu'nun ilke, programı ve tüzüğüne aykırı hareket eden ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler, Çağdaş Demokrat Grubu Yürütme Kurulunun veya grup üyelerinin 1/20 sinin önerisi ile Grup Genel kurulunda görüşülerek Grup toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile aldığı kararla grup üyeliğinden çıkarılır. Alınan karar grup yürütme kurulu tarafından uygulanır.
c) Başka bir mesleki grupta olduğu tesbit edilenlerin üyelikleri yürütme kurulu tarafından sonlandırılır.
d) Meslek mensubu olma şartlarını kaybedenler ve asmo üyelikleri sona erenlerin grup üyeliği sona erer. Tekrar ruhsatını alma halinde ve üyelik için başvurması halinde tekrar üyeliğe alınır.
(MEVCUT)
GRUBUN ORGANLARI
MADDE 8
Grubun Organları Şunlardır;
I) GRUP GENEL KURULU
II) GRUP YÜRÜTME KURULU
I) GRUP GENEL KURULU
Grup Genel Kurulu Birliğin tüm üyelerinin oluşturduğu kuruldur.ÇAĞDAŞ DEMOKRAT GRUBU'nun en üst organıdır.
GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Çağdaş Demokrat Grubun Genel Politikalarını belirlemek,
b) Grup tüzüğünü ve değişiklik önerilerini onaylamak,
c) Grup Yürütme Kurulu üyelerini seçmek,
d) Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarına aday üyeleri ön seçimle seçmek, Birlik temsilcileri ile vakıf,dernek vb. oluşumlarda görev alacak grup üyelerini seçmek.
e) Çağdaş Demokrat grubun feshine karar vermek,
g) Çağdaş Demokrat Grubun Tüzük ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar alır.Gerektiğinde uyarı,üyeliğin askıya alınması,üyelikten kesin çıkarma kararı verir.
h) Yapılacak Seçimler aday adaylarının ad ve soyadlarının yazılması suretiyle gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılır.
i) Grup bütçesinin görüşülüp onaylanması.
TOPLANMA:
Genel Kurul,olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.Olağan toplantı,periyodik olarak dört ayda bir olmak üzere Yürütme Kurulunun belirlediği Gündemle ve Üyelere en z beş gün önceden duyurduğu tarihlerde yapılır.Toplantı,Genel Kurul kararıyla belirlenen dönemlerde ayda bir yapılabilir.
Olağanüstü Genel Kurul,ÇAĞDAŞ DEMOKRAT GRUBU Üyelerinin 1/5 inin yazılı istemi veya yürütme kurulunun önerisi ile toplanır.
Yürütme Kurulu,Genel Kurullara katılacak üyelerin listesini toplantı öncesi hazırlayarak imzaya açar.
TOPLANTININ AÇILIŞI,YÖNETİMİ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Grup Genel Kurulu Çoğunluk aranmaksızın toplanır.Ön seçim,tüzük değişikliği,grubun feshi,üyenin ihracı gibi kararlargrup üyelerine önceden duyurulur.Ayrıca toplantı günü gündeme ilave edilemez.Bu karar ile ilgili toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması gerekir.Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine yapılan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Genel Kurul toplantısı önceden duyurulan yerde ve zamanda yapılır.
Yürütme kurulu tarafından hazırlanan listeler üyeler tarafından imzalanır.Grup Genel Kurulu Başkan, Başkan yardımcısı ve bir üyeden oluşan divan tarafından yönetilir.Divan her grup Kurulunda grup üyeleri tarafından seçilir.Yürütme Kurulu Üyeleri divanda yer alamaz.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Olağan Genel Kurul toplantısında;Yürütme Kurulu tarafından önceden belirlenerek üyelere duyurulan gündemdeki konular görüşülür.Üyelerin % 20 sinin yazılı önergesi ile verilen önerileri Yürütme Kurulu İlk toplantıda gündeme almak zorundadır.Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarında gündemi,toplantıya çağıranlar belirler.
II-YÜRÜTME KURULU
OLUŞUMU:
Grup Yürütme Kurulu 9 kişiden oluşur. Oda seçimine giren başkan adayı Yürütme Kurulu'nun da başkanıdır. Grup Yürütme Kurulu seçimlerine katılmaz. Seçilen Üyeler kendi aralarından,bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman seçer.
GÖREV SÜRESİ:
Yürütme Kurulu Üç yıl için,Seçimli Genel Kurullarından sonraki Grubun İlk Genel Kurul toplantısında seçilir.Genel Kurul kararı ile bu süreye bağlı olmaksızın Yürütme Kurulu değiştirilebilir.
GÖREV VE YETKİLERİ:
Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yürütme Kurulu Grup Genel Kurulunun aldığı kararları uygular,bu konuda gerekli gördüğü kişilere görev verebilir.Çağdaş Demokrat Grubu temsil eder.
b) Çalışma dönemiyle ilgili olarak rapor hazırlar,Grup Genel Kuruluna Karar önerileri oluşturur,Grup Genel Kurulunu toplantıya çağırır.
c) Tüzükle ilgili değişiklik önerilerini hazırlar.
d) Olağan ve Olağanüstü Grup Genel Kurulu hazırlıklarını yapar.
e) Grup Bütçesini oluşturur.
f) Seçimli oda Genel Kurulları ile ilgili gerekli çalışmaları yapar.
g) Oda çalışmaları ile ilgili meslek mensuplarının öneri,eleştiri ve düşüncelerini alır,araştırma yapar,Grup Genel Kurulunu bilgilendirir.
h) Grubun temel politikalarına uygun çalışma programını hazırlar.Konulara göre özel politika ve stratejileri belirler.Grubun amaçlarına ulaşabilmesi için oda Yöneticilerine gerekli uyarıları yapar.
i) Grubun meslek kuruluşları ve diğer grup ve kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenler,bu konularda gerekli kararları alır,grup adına katılanacak toplantı ve çalışmalarda üyeleri arasından görevlendirme yapar ve uygulanmasını denetler.
j) Gerekli bulduğu komisyonlar oluşturabilir,oluşturduğu komisyonların yetki, görev ve süresini belirler.
TOPLANMA
Yürütme kurulu en az ayda iki kez toplanır.Yürütme Kurulu Başkanı veya iki yürütme kurulu Üyesi gerek gördükçe yürütme kurulunu toplantıya çağırabilir.
Prensip olarak her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenerek toplantı yeri,günü ve saati yürütme kurulu üyelerine duyurulmuş olur.Toplantıların üyelere en az iki gün öncesi duyurulması zorunludur.

(TASLAK)
GRUBUN ORGANLARI
MADDE 8
Grubun Organları Şunlardır;
I) GRUP GENEL KURULU
II) GRUP YÜRÜTME KURULU
III)GRUP MECLİSİ

I) GRUP GENEL KURULU
Grup Genel Kurulu; Grubun üyeliği kesinleşmiş ve üye listesine kayıtlı tüm üyelerin oluşturduğu kuruldur. Çağdaş Demokrat Grubu'nun en üst organıdır.
GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Çağdaş Demokrat Grubun Genel Politikalarını belirlemek,
b) Grup tüzüğünü ve değişiklik önerilerini onaylamak,
c) Grup Yürütme Kurulu üyelerini seçmek,
d) Grubu temsil edecek; Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarına aday üyeleri ön seçimle seçmek, Birlik temsilcileri (TÜRMOB Delegeleri) ile vakıf,dernek vb. oluşumlarda görev alacak grup üyelerini seçmek.
e) Çağdaş Demokrat grubun feshine karar vermek,
g) Çağdaş Demokrat Grubun Tüzük ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar alır.Gerektiğinde uyarı,üyeliğin askıya alınması,üyelikten kesin çıkarma kararı verir.
h) Yapılacak Seçimler aday adaylarının ad ve soyadlarının listelenmesi ve isimlerin yanlarına açılacak kutuların işaretlenmesi suretiyle gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılır.
i) Grup bütçesinin görüşülüp onaylanması.
j) Yürütme Kurulu raporlarını görüşerek gerekli karara bağlamak.
k) Grup Meclisinin tavsiye kararlarını görüşmek ve sonuçlandırmak,
TOPLANMA:
Genel Kurul, olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan toplantı; periyodik olarak altı ayda bir olmak üzere Yürütme Kurulunun belirlediği Gündemle ve Üyelere en az beş gün önceden duyurduğu tarihlerde yapılır.
Olağanüstü Genel Kurul, Çağdaş Demokrat Grubu Üyelerinin 1/5 inin yazılı istemi (Bu konudaki talepler; yürütme kurulu başkanı veya sekreterine yapılır.) veya yürütme kurulunun önerisi ile toplanır.
Yürütme Kurulu, Genel Kurullara katılacak üyelerin listesini toplantı öncesi hazırlayarak imzaya açar.
TOPLANTININ AÇILIŞI,YÖNETİMİ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Grup Genel Kurulu Çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ön seçim, tüzük değişikliği, grubun feshi, üyenin ihracı gibi konular, grup üyelerine önceden duyurulur. (Ayrıca toplantı günü gündeme bir başka konu ilave edilemez. Bu konuda ek bir konu gündeme ilave edilmek istenirse, hazirunun yarıdan bir fazla oyuyla gündeme ilave edilir.)Bu karar ile ilgili toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması gerekir. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine yapılan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurul toplantısı önceden duyurulan yerde ve zamanda yapılır.
Yürütme kurulu tarafından hazırlanan listeler üyeler tarafından imzalanır. Grup Genel Kurulu Başkan, Başkan yardımcısı ve bir üyeden oluşan divan tarafından yönetilir.Divan her grup Kurulunda grup üyeleri tarafından seçilir. Yürütme Kurulu Üyeleri divanda yer alamaz.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Olağan Genel Kurul toplantısında;Yürütme Kurulu tarafından önceden belirlenerek üyelere duyurulan gündemdeki konular görüşülür. Üyelerin % 20 sinin yazılı önergesi ile verilen önerileri Yürütme Kurulu İlk toplantıda gündeme almak zorundadır.Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarında gündemi,toplantıya çağıranlar belirler.
II-YÜRÜTME KURULU
OLUŞUMU:
Grup Yürütme Kurulu 9 kişiden oluşur. Genel Kurul; Grup Başkanını ve diğer 8 yürütme kurulunu ayrı olarak seçer. Seçilecek Yürütme Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan yardımcısı, bir sekreter, iki sayman seçer. Yürütme Kurulu Başkanının her hangi bir nedenle görevi bırakması durumunda; Grup Genel Kurulu toplanarak yeni yürütme kurulu başkanı seçimini yapar. Yürütme Kurulu asil üyeliklerde boşalma olması halinde, Yürütme Kurulu; boşalan üyeliğe sırası ile yedek üyeleri çağırır.
GÖREV SÜRESİ:
Yürütme Kurulu: Oda Seçimli Genel Kurulunda ki kurulların görev süresi kadar süreyle seçilir. Yeni yürütme kurulu seçilinceye kadar, mevcut yürütme kurulu görevine devam eder.
Grup Genel Kurulu; gerekli hallerde, belirlenen bu süreye bağlı olmaksızın Yürütme Kurulunu değiştirilebilir.
GÖREV VE YETKİLERİ:
Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yürütme Kurulu Grup Genel Kurulunun aldığı kararları uygular, bu konuda gerekli gördüğü kişilere görev verebilir.Çağdaş Demokrat Grubu temsil eder.
b) Çalışma dönemiyle ilgili olarak rapor hazırlar, Grup Genel Kuruluna Karar önerileri oluşturur,Grup Genel Kurulunu toplantıya çağırır.
c) Tüzükle ilgili değişiklik önerilerini hazırlar.
d) Olağan ve Olağanüstü Grup Genel Kurulu hazırlıklarını yapar.
e) Grup Bütçesini oluşturur.
f) Seçimli oda Genel Kurulları ile ilgili gerekli çalışmaları yapar.
g) Oda çalışmaları ile ilgili meslek mensuplarının öneri,eleştiri ve düşüncelerini alır,araştırma yapar,Grup Genel Kurulunu bilgilendirir.
h) Grubun temel politikalarına uygun çalışma programını hazırlar.Konulara göre özel politika ve stratejileri belirler.Grubun amaçlarına ulaşabilmesi için oda Yöneticilerine gerekli uyarıları yapar.
i) Grubun meslek kuruluşları ve diğer grup ve kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenler,bu konularda gerekli kararları alır,grup adına katılınılacak toplantı ve çalışmalarda üyeleri arasından görevlendirme yapar ve uygulanmasını denetler.
j) Yürütme Kurulu; Oda Yönetim Kurulu toplantılarından, en az bir gün önce, grup üyeliği olan Yönetim Kurulu üyeleri ile oda faaliyetleri ile ilgili toplantı yapar, onlardan, odanın genel faaliyetleri hakkında bilgi alır, onlara gerekli önerilerini bildirir.
TOPLANMA
Yürütme kurulu en az ayda iki kez toplanır.Yürütme Kurulu Başkanı veya iki yürütme kurulu Üyesi gerek gördükçe yürütme kurulunu toplantıya çağırabilir.
Yürütme Kurulu toplantılarına grup üyesi oda başkanı veya oda başkanının belirleyeceği, bir yönetim kurulu üyesi katılır.
Prensip olarak her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenerek toplantı yeri,günü ve saati yürütme kurulu üyelerine duyurulmuş olur.Toplantıların üyelere en az iki gün öncesi duyurulması zorunludur.
III) GRUP MECLİSİ
OLUŞUMU:
Grup Meclisi;
a) Grup üyesi; Oda Yönetim, Denetim, Disiplin, (Yönetimde olunmadığı zaman; kurul adayları) Tesmer Yönetim Kurulu, Haksız Rekabet kurulu ve Etik Kurulu üyeleri
b) Grup üyesi ilçe temsilcileri,
c) Grup üyesi komisyon başkanları,
d) Grup üyesi: geçmiş dönemlerde kurullarda görev yapan başkanlar,
e) Oda Danışma Kurulu Divan Meclisinde görev alan bir önceki ve yeni divan heyeti,
f) Grup üyesi; TÜRMOB kurullarında görev almış üyeler,
g) Grup Yürütme Kurulu üyeleri,
h) Grup Listesinden seçilmiş TÜRMOB Üst Birlik Üyeleri (Delegeler)
ı) Yürütme Kurulu tarafından belirlenen azami 10 üye'den oluşur.


TOPLANMA, GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Grup Meclisi; Yürütme Kurulunun yazılı/sözlü ve gündemli çağrısı ile yapılır.
b) Grup Meclisi: Yürütme Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir yürütme kurulu üyesi başkanlık eder.
c) Grup Meclisinin görev süresi 3 yıldır.
d) Seçimli Grup Genel Kurul Toplantısından sonra, en geç iki ay içinde Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur.
e) Grup Meclisi; kendisine danışılan konularda, Yürütme Kuruluna görüş bildirir.

ODA-ODALAR BİRLİĞİ VAKIF VE DERNEK SEÇİMLERİ
MADDE 9
a) Oda Yönetim, Denetim, Disiplin Kurullarına aday üyeler ön seçimle seçilir. Oda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu aday listelerinde aday olmaları halinde enaz bir üye bayan meslek mensubu olmalıdır. Asil listeye bayan meslek mensubu seçilememesi durumunda bayan adaylardan en çok oy alan, asil listenin son sırasına yerleştirilir. Birlik (TÜRMOB) temsilcilikleri Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu adayları ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Birlik (TÜRMOB) Temsilcilerinin en az %20'u bayan meslek mensuplarından oluşur.
b) TÜRMOB Organlarına seçilecek üyeler,Mevcut Birlik Delegeleri arasından ön seçim ile seçilir.
c) Kurullara aday olanlar,adaylık başvurularını önceden yürütme kuruluna veya genel kurul divanının belirleyeceği saate kadar Genel Kurul Divanına yazılı olarak yaparlar.Adayların Odaya ve Vakfa aidat borçlarının olmaması gerekir.
d) Seçimler başvurular arasından gizli oy ile yapılır.
e) Grubun başkan adayı Oda Seçimli Genel Kurulu'ndan en geç üç ay önce belirlenir. Birden fazla aday olması durumunda önseçim yapılır. Diğer kurulların adayları en geç 15 gün önce ön seçimle belirlenir.
f) Grup ön seçiminde üyeler, kurullara seçilecek aday sayısının en az yarısından fazlası, en çok kurulun aday sayısı kadar oy pusulalarına isim yazmak zorundadır.
ODA-ODALAR BİRLİĞİ VAKIF VE DERNEK SEÇİMLERİ
MADDE 9
a) Oda Yönetim, Denetim, Disiplin Kurullarına aday üyeler ön seçimle seçilir. Oda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu aday listelerinde aday olmaları halinde en az bir üye kadın meslek mensubu olmalıdır. Asil listeye bayan meslek mensubu seçilememesi durumunda bayan adaylardan en çok oy alan, asil listenin son sırasına yerleştirilir. Birlik (TÜRMOB) Temsilcilerinin en az %20'u bayan meslek mensuplarından oluşur.
b) TÜRMOB Organlarına seçilecek üyeler,Mevcut Birlik Delegeleri arasından ön seçim ile seçilir.
c) Kurullara aday olanlar, adaylık başvurularını önceden yürütme kuruluna veya genel kurul divanının belirleyeceği saate kadar Genel Kurul Divanına yazılı olarak yaparlar. Aday adayları başvuru dilekçelerine; Odaya borcu olmadığına dair belgeyi ve adli sicil belgesini eklemek zorundadır.
d) Seçimler, başvurular arasından gizli oy ile yapılır.
e) Grubun başkan adayı Oda Seçimli Genel Kurulu'ndan en geç üç ay önce belirlenir. Birden fazla aday olması durumunda önseçim yapılır. Diğer kurulların adayları en geç 15 gün önce ön seçimle belirlenir.
f) Grup ön seçiminde üyeler, kurullara seçilecek aday sayısının en az yarısından fazlası, en çok kurulun aday sayısı kadar oy pusulalarına isim yazmak zorundadır.
g) Önseçimlerde oy kullanabilmek için; en az üç ay önce gruba üye olmak şarttır.


DİĞER HÜKÜMLER
MADDE 10
GELİRLER
a) Her yıl grup genel kurulu tarafından belirlenen, grup üyelerinden toplanacak, giderlere katılım payları.
b) Oda Kurullarına aday olan üyelerden Yürütme Kurulu tarafından belirlenen katılım payı,
c) TÜRMOB kurullarına ve TÜRMOB Delegasyonuna seçilen üyelerden, Yürütme Kurulunca belirlenecek katkı payları,
d) Grup etkinliklerinden elde edilen gelirler ve bağışlar.
e) Gruba ilk defa üye olan üyelerden bir yıl boyunca katılım payı alınmaz.
MADDE 11
DEFTERLER
Grupta aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) Üye Kayıt Defteri
b) Karar Defteri
c) Evrak Kayıt Defteri
d) Gelir Gider Defteri
e) Genel Kurul Kararları ve takip defteri.
YÜRÜRLÜLÜK
MADDE 10
• YÜRÜRLÜLÜK ../../2016 Tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görüşülerek kabul edilen bu tüzük hükümleri ../../2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 


Bu sayfa ile ilgili yapılan yorumlar...
Bu sayfa 2858 kez görüntülenmiştir.
  Antalya'da En Güzel İnternet Siteleri için Akdenizsoftware.com'u Seçin (2013)